วิชาการบัญชีต้นทุน2
(3522105)

ศึกษาถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผนการควบคุมต้นทุนในการผลิตการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ต้นทุน และกำไร ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การปันส่วนต้นทุนเพื่อการควบคุมและการประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุนและระยะยาวภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอำนาจการวัดผลการดำเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่ได้แก่just in time (jit) , Activity base cost (ABC cost) งบประมาณสมบูรณ์แบบ