เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
(เตรียมฝึก)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน