เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
(เตรียมฝึก)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key