การบัญชีชั้นสูง2
(AD102)

เป็นการศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร