จริยธรรมทางธุรกิจ
(จริยธรรม)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจเน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employees Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

This course allows guest users to enter