จริยธรรมทางธุรกิจ
(จริยธรรม)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจเน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employees Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้