สุนทรียภาพของชีวิต(2000102)
(2000102)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาและจำแนกข้อมูลต่างๆในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (TheArtofimagery)ศาสตร์ทางการได้ยิน (TheArtofSound )และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (TheArtofMovement) สู่ทัศนศิลป์ (VisualArts)ศิลปะดนตรี(MusicArts)และศิลปะการแสดง ( PerformingArts )ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก(1) ระดับการรำลึก ( Recognitive )(2) ผ่นขั้นตอนความคุ้นเคย (Aequantive ) (3) นำสู่ขั้นความซาบซึ้ง ( Apreciative )เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ

This course allows guest users to enter