การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(เครือข่าย)

 This course allows guest users to enter

คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(5672401)

การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อที่ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย ควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย โพรโทคอลมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูล การมัลติเพล็ก การสลับวงจรข้อมูล การสลับกลุ่มข้อมูล การสลับสัญญาณข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่าย

This course allows guest users to enter