ชื่อรายวิชา การเงินธุรกิจ(Business Finance)
(MB203)

การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงนทุน การจัดสรรเงินทุน