ชื่อรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(MK301)

ความหมายและความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย