จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
(3524103)

ความหมาย ความสำคัญ คุณค่าของจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ในกาประกอบอาชีพ ลักษณะของวิชาชีพบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี