บริหารการขาย ( อ.ณัฐวุฒิ )
(3542305)

 This course allows guest users to enter

ความหมาย ขั้นตอนของการบริหารการขาย บุคลากรฝ่ายขาย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายขาย ความสำคัญของการบริหารการขาย การจัดองค์การขาย การสร้างสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายขายกับพ่อค้าคนกลาง การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการขาย วิธีการเสริมสร้างขวัญและการจูงใจพนักงาน วิธีการประชุมทางการขาย การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดเขตการขาย การจัดทำงบประมาณการขาย การกำหนดโควต้าการขาย และการควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย

This course allows guest users to enter