บริหารการขาย ( อ.ณัฐวุฒิ )
(3542305)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ความหมาย ขั้นตอนของการบริหารการขาย บุคลากรฝ่ายขาย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายขาย ความสำคัญของการบริหารการขาย การจัดองค์การขาย การสร้างสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายขายกับพ่อค้าคนกลาง การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการขาย วิธีการเสริมสร้างขวัญและการจูงใจพนักงาน วิธีการประชุมทางการขาย การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดเขตการขาย การจัดทำงบประมาณการขาย การกำหนดโควต้าการขาย และการควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้