การบริหารการตลาด( อ.ณัฐวุฒิ )
(MK[3543101])

 This course allows guest users to enter

การบริหารการตลาดเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยประหยัดต้นทุนมากที่สุดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

This course allows guest users to enter