การบริหารการตลาด( อ.ณัฐวุฒิ )
(MK[3543101])

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

การบริหารการตลาดเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยประหยัดต้นทุนมากที่สุดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้